ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKŚCIĄ

Stawiamy na jakość

Od początku naszego istnienia zakładamy budowę silnej polskiej marki, opartej na wieloletnim doświadczeniu. Naszą misją jest głównie szerzenie kultury bezpieczeństwa technicznego w zakładach, w których występują substancje palne i wybuchowe. Ponadto, naszym celem jest upowszechnianie aktualnej wiedzy o zagrożeniach spowodowanych m.in. przez magazynowanie, przetwarzanie, transport substancji niebezpiecznych.

Szukasz wiedzy? Weź udział w szkoleniach otwartych ATEX, które odbędą się  w Krakowie – więcej »

Oferta


Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń, jak również całych zakładów produkcyjnych.

Zobacz więcej »
Ocena Ryzyka Wybuchu ATEX

Wykonujemy kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. Do naszych głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

Zobacz więcej »
Strefy zagrożenia wybuchem ATEX

Specjalizujemy się w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) - tj. kompletnego, a zarazem najważniejszego dokumentu jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.


Zobacz więcej »
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem


Realizujemy specjalistyczne szkolenia ATEX, których główna tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego.Zobacz więcej »
Szkolenia ATEX Grupa WOLFF

GRUPA WOLFF, której częścią jest spółka ATEX, to jeden z nielicznych w Europie podmiotów, które w kompleksowy sposób realizują projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.


Zobacz więcej »
Ochrona przed wybuchem ATEX

W zarządzaniu ryzykiem instalacji przemysłowych istotne znaczenie mają metodyczne i ukierunkowane badania, które pozwalają zidentyfikować źródła zagrożeń oraz opracowywać scenariusze zdarzeń awaryjnych. Do realizacji tego celu stosuje się m.in. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies).


Zobacz więcej »
Badania HAZOP

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego.Zobacz więcej »
Audyty i ekspertyzy ATEX

Prowadzimy inwentaryzacje urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pracujących w Strefach Ex. Realizujemy również weryfikację certyfikatów ATEX.


Zobacz więcej »
Inwentaryzacja urządzeń pracujących w Strefach Ex

Oferujemy doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego maszyn i urządzeń, który kończy się nadaniem znaku CE lub oznaczenia Ex na danym urządzeniu.


Zobacz więcej »
Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

Oferujemy Państwu opracowanie dokumentu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.Zobacz więcej »
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Wspieramy swoim doświadczeniem biura projektowe oraz działy utrzymania ruchu w zakresie doradztwa technicznego w tematach zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych oraz ograniczania skutków wybuchu w zakładach przemysłowych.


Zobacz więcej »
Doradztwo techniczne ATEX

W wielu gałęziach przemysły, w szczególności tam gdzie mamy do czynienia z palnymi gazami i/lub cieczami, występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej wskutek przeskoku iskry elektrostatycznej.Zobacz więcej »
Instrukcje Ochrony Przed Elektrycznością Statyczną

Celem instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, jest przedstawienie i omówienie niezbędnych czynności eksploatacyjnych, które należy wykonać dla danej instalacji procesowej.


Zobacz więcej »
Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych

Realizujemy w sposób kompleksowy działania wynikające z dyrektywy Seveso III dla zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Oferujemy opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom, jak również opracowanie i wdrożenie raportu bezpieczeństwa.

Zobacz więcej »
Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Ostatnie realizacje