Oferta

Szukasz wiedz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego? Sprawdź nasze darmowe warsztaty online:

Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń, jak również całych zakładów produkcyjnych.

Zobacz więcej »
Ocena Ryzyka Wybuchu ATEX

Wykonujemy kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. Do naszych głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

Zobacz więcej »
Strefy zagrożenia wybuchem ATEX

Specjalizujemy się w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) - tj. kompletnego, a zarazem najważniejszego dokumentu jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.


Zobacz więcej »
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem


Realizujemy specjalistyczne szkolenia ATEX, których główna tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego.Zobacz więcej »
Szkolenia ATEX Grupa WOLFF

GRUPA WOLFF, której częścią jest spółka ATEX, to jeden z nielicznych w Europie podmiotów, które w kompleksowy sposób realizują projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.


Zobacz więcej »
Ochrona przed wybuchem ATEX

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zobacz więcej »
Ocena Ryzyka Zapłonu

Pomagamy w zakresie wykonania badania parametrów wybuchowości pyłów, a także substancji ciekłych i gazowych.

Zobacz więcej »
Badanie parametrów wybuchowości

W zarządzaniu ryzykiem instalacji przemysłowych istotne znaczenie mają metodyczne i ukierunkowane badania, które pozwalają zidentyfikować źródła zagrożeń oraz opracowywać scenariusze zdarzeń awaryjnych. Do realizacji tego celu stosuje się m.in. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies).


Zobacz więcej »
Badania HAZOP

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego.Zobacz więcej »
Audyty i ekspertyzy ATEX

Prowadzimy inwentaryzacje urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pracujących w Strefach Ex. Realizujemy również weryfikację certyfikatów ATEX.


Zobacz więcej »
Inwentaryzacja urządzeń pracujących w Strefach Ex

Oferujemy doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego maszyn i urządzeń, który kończy się nadaniem znaku CE lub oznaczenia Ex na danym urządzeniu.


Zobacz więcej »
Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

Oferujemy Państwu opracowanie dokumentu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.Zobacz więcej »
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Wspieramy swoim doświadczeniem biura projektowe oraz działy utrzymania ruchu w zakresie doradztwa technicznego w tematach zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych oraz ograniczania skutków wybuchu w zakładach przemysłowych.


Zobacz więcej »
Doradztwo techniczne ATEX

W wielu gałęziach przemysły, w szczególności tam gdzie mamy do czynienia z palnymi gazami i/lub cieczami, występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej wskutek przeskoku iskry elektrostatycznej.Zobacz więcej »
Instrukcje Ochrony Przed Elektrycznością Statyczną

Celem instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, jest przedstawienie i omówienie niezbędnych czynności eksploatacyjnych, które należy wykonać dla danej instalacji procesowej.


Zobacz więcej »
Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych

Realizujemy w sposób kompleksowy działania wynikające z dyrektywy Seveso III dla zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Oferujemy opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom, jak również opracowanie i wdrożenie raportu bezpieczeństwa.

Zobacz więcej »
Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (operat środowiskowy) jest jednym z kluczowych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zobacz więcej »
Raport o oddziaływaniu na środowisko (operat środowiskowy)

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jest postępowaniem, które przeprowadzane jest dla typów dokumentów określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie.

Zobacz więcej »
Prognoza oddziaływania na środowisko

Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach.

Zobacz więcej »
Przegląd środowiskowy

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zobacz więcej »
Pozwolenia zintegrowane
DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172