Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Zakres wykonywanych prac

 • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych, obiektów oraz zakładów przemysłowych, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
 • aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem po wprowadzeniu zmian mających istotny wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Opis naszych działań

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki w świetle obowiązującego prawa polskiego i europejskiego (dyrektywa ATEX Users) powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Z dokumentu tego musi wynikać, miedzy innymi, procedura zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – kluczowymi elementami DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań (o ile są one konieczne).

Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jak również wiedza z pogranicza inżynierii, mechaniki czy chemii. Zespół naszych inżynierów spełnia wszystkie te wymogi, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Na przestrzeni ostatnich lat zaufały nam dziesiątki zakładów przemysłowych z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Co ważne, przystąpienie do prac poprzedza wizja lokalna oraz wywiady z użytkownikami instalacji. W czasie pobytu na obiekcie zbierane są niezbędne materiały, a także wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. Zasadnicza część prac prowadzona jest następnie we współpracy z osobami lub działami wyznaczonymi przez inwestora. Takie podejście pozwala wypracować właściwą ścieżkę działań, których rezultatem jest profesjonalnie opracowany Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Podstawy prawne

Jak zostało wspomniane powyżej Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego. Opracowanie to swoim zakresem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

To samo rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania aktualizacji DZPW – W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która stanowi integralny element DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172