Ostatnie nasze realizacje

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Zakres wykonywanych prac

  • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych, obiektów oraz zakładów przemysłowych, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
  • aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem po wprowadzeniu zmian mających istotny wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Opis naszych działań

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca. Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jak również wiedza z pogranicza inżynierii, mechaniki czy chemii. Zespół naszych inżynierów spełnia wszystkie te wymogi, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Na przestrzeni ostatnich lat zaufały nam dziesiątki zakładów przemysłowych z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Co ważne, przystąpienie do prac poprzedza wizja lokalna oraz wywiady z użytkownikami instalacji. W czasie pobytu na obiekcie zbierane są niezbędne materiały, a także wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. Zasadnicza część prac prowadzona jest następnie we współpracy z osobami lub działami wyznaczonymi przez inwestora. Takie podejście pozwala wypracować właściwą ścieżkę działań, których rezultatem jest profesjonalnie opracowany Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Jednym z kluczowych elementów DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań (o ile są one konieczne).

Podstawy prawne

Jak zostało wspomniane powyżej Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego. Opracowanie to swoim zakresem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

To samo rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania aktualizacji DZPW – W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która stanowi integralny element DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik