Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni

Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni oznaczenia

Klasa temperaturowa oraz maksymalna temperatura powierzchni pozwala dobrać urządzenie mające pracować w strefie zagrożenia wybuchem do temperatury samozapłonu par i gazów oraz zapłonu obłoku lub warstwy pyłu. Producenci urządzeń przeznaczonych do pracy w potencjalnie wybuchowej atmosferze:

  • gazów i/lub par powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej klasą temperaturową,
  • pyłowej powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej maksymalna temperaturą powierzchni,
  • gazów i/lub par i/lub pyłowej powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej klasą temperaturową oraz maksymalna temperaturą powierzchni.

Urządzenia grupy I (urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego) – maksymalna temperatura powierzchni nie powinna przekraczać:

  • 150°C na dowolnej powierzchni, na której może osadzić się warstwa pyłu węglowego,
  • 450°C tam, gdzie osadzenie się warstwy pyłu jest wykluczone (na przykład przez uszczelnienie lub przewietrzanie), pod warunkiem że rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni będzie występowała w oznakowaniu urządzenia.

Urządzenia grupy II (urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych, niż wymienione dla grupy I miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych) – powinny zostać oznaczone klasą temperaturową i/lub maksymalną temperaturą powierzchni. Przy wyznaczaniu tych parametrów, brane są pod uwagę najbardziej niesprzyjające warunki działania dla danego urządzenia (ale w ramach rozpoznanej tolerancji).

Klasa temperaturowa Maksymalna temperatura obudowy [°C] Temperatura zapłonu gazu lub par [°C]
T1 450 >450
T2 300 300÷450
T3 200 200÷300
T4 135 135÷200
T5 100 100÷135
T6 85 85÷100

Podczas doboru urządzenia pod kątem temperatury zapłonu obłoku i/lub warstwy pyłu, użytkownik instalacji powinien wyznaczyć maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni urządzenia Tmax uwzględniając przy tym odpowiedni margines temperatury (zgodnie z PN-EN 60079-14). Najważniejsze informacje w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli poniżej.

 

MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA TEMPERATURA POWIERZCHNI URZĄDZENIA DLA PYŁÓW
 OBŁOK PYŁU WARSTWA PYŁU
Tmax = 2/3TCLgdzie TCLjest temperaturą zapłonu przewidywanego obłoku pyły poniższe metody są równorzędne i zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Wybór jednej z nich jest uzależniony od metody zastosowanej do wyznaczenia maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia:
metoda bezpyłowa metoda warstwy pyłu
Tmax = T5mm – 75oC

gdzie T5mm jest temperaturą zapłonu 5mm warstwy pyłu
ważne: wraz ze wzrostem grubości warstwy pyłu spada minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu oraz rośnie izolacja termiczna. W przypadku gdy grubość warstwy pyłu przekracza 5mm należy zastosować odpowiednią korelację pokazującą zależność między maksymalną dopuszczalną temperaturą powierzchni, a grubością warstwy pyłu lub przeprowadzić odpowiednie badania.
Tmax = T12,5mm – 25oC

gdzie T12,5mm jest temperaturą zapłonu 12,5mm warstwy pyłu.
ważne: wzór ma zastosowanie tylko dla przypadków gdzie grubość warstwy pyłu nie przekracza 12,5mm

 

W przypadku atmosfer wywołanych obcością gazów i/lub par cieczy, margines temperaturowy powinien zostać określony przez producenta na etapie oceny zgodności produktu i uwzględniony w klasie temperaturowej / maksymalnej temperaturze powierzchni danego urządzenia.

W zależności od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej informacja o klasie temperaturowej / maksymalnej temperaturze powierzchni może dotyczyć wnętrza lub części zewnętrznych oznaczonego urządzenia.

W przypadkach, gdzie maksymalna temperatura powierzchni nie zależy głównie od samego urządzenia, a od warunków specjalnych (na przykład od sposobu montażu, czy temperatury medium w urządzeniu) oznaczenie klasy temperaturowej / maksymalnej temperatury powierzchni powinno posiadać dodatkowy symbol „X”. Informuje on użytkownika, iż do bezpiecznego stosowania danego urządzenia niezbędne jest spełnienie specjalnych warunków.

Klasa temperaturowa oraz maksymalna temperatura powierzchni wyznaczana jest dla temperatury otoczenia w zakresie od -20 do +40oC, w przeciwnym wypadku oznaczenie urządzenia powinno informować o tej specjalnej sytuacji. W praktyce na tabliczce znamionowej umieszcza się symbol Ta lub Tamb z odpowiednim zakresem temperatury otoczenia względnie poprzez „X”.


Należy pamiętać, że:

  • w przypadku atmosfer potencjalnie wybuchowych wywołanych obecnością par i/lub gazów na tabliczce znamionowej urządzenia umieszczana jest klasa temperaturowa (np. T6),
  • w przypadku atmosfer potencjalnie wybuchowych wywołanych obecnością pyłów na tabliczce znamionowej urządzenia umieszczana jest maksymalna temperatura powierzchni (np. T85°C).

 


Wyślij pytanie do Eksperta

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik