Definicje

Poziomy SIL funkcji bezpieczeństwa – ich znaczenie w warstwowej koncepcji redukcji ryzyka procesowego

Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa staje się standardem w zakładach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie występują duże zagrożenia związane z przetwarzanymi czy magazynowanymi substancjami. Postęp technologiczny i zdobyte doświadczenia powodują, że mamy do dyspozycji coraz lepsze zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające uchronić nas przed zagrożeniami związanymi z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy.

Więcej »

Stopień ochrony IP – Oznaczenie IP

Stopień ochrony IP - Oznaczenie IP - składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków. Pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, Drugi oznacza odporność na penetrację wody.

Więcej »

Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni

Klasa temperaturowa oraz maksymalna temperatura powierzchni pozwala dobrać urządzenie mające pracować w strefie zagrożenia wybuchem do temperatury samozapłonu par i gazów oraz zapłonu obłoku lub warstwy pyłu. Producenci urządzeń przeznaczonych do pracy w potencjalnie wybuchowej atmosferze: gazów i/lub par powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej klasą temperaturową, pyłowej powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej maksymalna temperaturą powierzchni, gazów...

Więcej »

Grupa wybuchowości

Grupa wybuchowości dodatkowe oznaczenie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, uwzględniające rodzaj występującej gazowej atmosfery wybuchowej.

Więcej »

Wskaźnik wybuchowości (Kmax)

maksymalna wartość szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max, zmierzona podczas wybuchu określonej atmosfery wybuchowej w zamkniętym zbiorniku o objętości 1m3, w określonych warunkach badania. Wskaźnik Kmax (Kst) jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawia poniższa tabela. Klasa wybuchowości Kst Nazwa St 1 0 < Kst < 200...

Więcej »

Minimalna energia zapłonu

najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania.

Więcej »

Samozapalenie pyłu w masie

samozapalenie pyłów spowodowane jest tym, że szybkość wytwarzania ciepła w wyniku reakcji utleniania i/lub rozkładu pyłu jest większa niż szybkość odprowadzania ciepła do otoczenia.

Więcej »