Ogólne Warunki Handlowe

Wersja 25/03/2008

 1. Warunki ogólne
  1. Na podstawie zawartych umów z zagranicznymi kontrahentami, sprzedajemy ich towary, a także oferujemy wykonanie określonych przez nich usług.
  2. Nasze oferty sprzedaży towarów i wykonania usług oparte są na podanych niżej warunkach, o ile nie zawarto na piśmie innych postanowień. Warunki o innym brzmieniu nie są dla nas wiążące, chyba, że zostały one wcześniej potwierdzone pisemnie.
  3. Warunki te są miarodajne w odniesieniu do wszystkich – również zawartych w przyszłości – stosunków prawnych określonych i nieokreślonych w umowach między nami a klientem. Postanowienie to stosuje się również wtedy, gdy w konkretnym przypadku nie odwołano się do niego.
  4. Oferty, transakcje i postanowienia, a w szczególnie takie, które stanowią zmianę tych warunków, są dla nas wiążące dopiero wówczas, gdy potwierdzimy je w formie pisemnej.
  5. Załączone dokumenty, takie jak: ilustracje, prospekty, rysunki, informacje na temat wymiarów, mas i parametrów są miarodajne tylko w przybliżeniu z zastrzeżeniem prawa do wprowadzenia zmian technicznych, chyba że dokumenty te jednoznacznie określono jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wszystkich powyższych dokumentów.
 2. Terminy spełnienia świadczenia (dostawy towaru lub wykonania usługi)
  1. Termin spełnienia świadczenia (dostawy towaru lub wykonania usługi) wskazany w ofercie jest dla nas wiążący, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie został wskazany inny termin.
  2. Termin spełnienia świadczenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu powiadomimy klienta o gotowości wysłania zamówionego produktu bądź wykonania konkretnej usługi. Termin ten winien być podany w formie pisemnej. Termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero wtedy, gdy klient ze swojej strony udostępni stosowną dokumentację techniczną, załatwi wszelkie konieczne formalności oraz opłaci przewidziane w umowie zaliczki, a wykonanie tych czynności zostanie przez nas pisemnie potwierdzone.
  3. W przypadku, gdy termin spełnienia świadczenia zostałby przez nas przekroczony, klient ma prawo wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy, który wymaga naszej pisemnej akceptacji. Gdyby po upływie terminu dodatkowego, zobowiązanie nadal nie było przez nas spełnione, klient może dopiero wtedy od umowy odstąpić składając pisemną deklarację. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w jego wykonaniu, za wyjątkiem tych będących następstwem naszego zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Zastrzeżenie to dotyczy także pokrywania przez nas wszelkich kosztów poniesionych przez klienta z tego tytułu.
  4. Termin spełnienia świadczenia ulega przedłużeniu o czas, w którym występowała przeszkoda w jego spełnieniu wynikająca z siły wyższej, działań urzędów, strajku, lokautu, niebezpieczeństwa wojny, awarii lub utrudnień w zakładzie i w ruchu drogowym, braków personalnych, uszczuplenia surowców i materiałów produkcyjnych oraz w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z naszej winy i które utrudniły w znaczny sposób nam i naszym kooperantom wykonanie przedmiotu umowy bądź też całkowicie go uniemożliwiły. Gdyby przeszkoda taka trwała dłużej niż trzy miesiące, obie strony są uprawnione do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od umowy – dotyczy to niewypełnionej jej części, przy czym klient uzyskuje to prawo, po uprzednim wyznaczeniu nam dodatkowego terminu, który podlega naszej pisemnej akceptacji. W przypadku odstąpienia od umowy, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania, chyba że nasza strona dopuściła się działań umyślnych bądź rażącego zaniedbania. Zastrzeżenie to dotyczy to także pokrywania przez nas wszelkich kosztów poniesionych przez klienta.
  5. Nie przyznajemy odszkodowania za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania z naszej strony.
 3. Ceny i płatności
  1. „Cena”, o ile nie uzgodniono inaczej, to cena produktów i usług oferowanych przez nas do sprzedaży, obowiązująca na terenie zakładu dostawczego producenta z doliczeniem podatku obrotowego (VAT) w momencie dostawy, a nadto wartość kosztów opakowania, dowozu, kosztów transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych do wykonania umowy.
  2. O ile nie uzgodniono inaczej, cenę należy pokryć w trzech równych częściach, pierwszą część przy dostarczeniu klientowi potwierdzenia zamówienia, drugą przy zgłoszeniu gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania towaru lub wykonania usługi) i trzecią w terminie 14 dni od daty wysłania towaru lub wykonania usługi. Każda część zapłaty będzie dokumentowana odrębna fakturą. Gdy płatność nastąpi po terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, jesteśmy upoważnieni do naliczenia za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości ustalonej przez bank wskazany na fakturze odsetek od kredytów krótkoterminowych na rachunkach bieżących obowiązujących w czasie wykonania umowy. Wysokość tych odsetek wynosić będzie co najmniej o 4% więcej niż obowiązująca aktualnie stopa dyskontowa Narodowego Banku Polskiego. W przypadku opóźnienia oprócz należnych odsetek zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń związanych z powstałą szkodą.
  3. Weksle i czeki przyjmujemy tylko w ramach zapłaty i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapłata wekslem nie jest uznawana jako zapłata gotówkowa i nie upoważnia do potrącania skonta. Opłaty dyskontowe i opłaty za weksle obciążają klienta. Weksle prosimy kierować wyłącznie do naszej spółki, na nasz adres.
  4. Klient nie jest upoważniony, w szczególności w przypadkach wad towarowych, ani do wstrzymania płatności, ani do potrącania swych wierzytelności z naszymi wynikającymi z wykonania umowy, chyba że zostały uznane przez nas pisemnie albo zasądzone prawomocnym wyrokiem.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w PLN w przypadku znaczącego wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR.
 4. Przejście ryzyka
  1. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą wydania towaru z magazynu producenta osobiście klientowi lub w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej z chwilą wydania towaru przedstawicielowi lub pracownikowi tej firmy. Gdyby dostawa nie została dokonana z przyczyn, które leżą po stronie klienta, przejście ryzyka na klienta następuje w chwili gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania towaru). W takim przypadku towar gotowy do wysyłki pozostaje w magazynie producenta, a klient ponosi koszty i ryzyko z tym związane. Termin płatności pomimo nieotrzymania przez klienta towaru nie ulega zmianie. Nie odpowiadamy za szkody na zdrowiu i życiu osób oraz szkody materialne, które spowodowane zostały od momentu wydania towaru z magazynu producenta.
 5. Zastrzeżenie dotyczące własności
  1. Dostarczone przez nas przedmioty lub urządzenia pozostają naszą własnością do chwili uiszczenia całkowitej za nie zapłaty oraz pokrycia wszelkich zobowiązań, zarówno obecnych jak i przyszłych, które przysługują nam lub będą przysługiwać w stosunku do klienta. Klient nie może rozporządzać towarami do chwili przeniesienia na niego ich własności.
  2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje nam prawo zatrzymania oraz wynikające z umowy prawo zastawu w odniesieniu do przedmiotów będących przedmiotem dostawy.
  3. Gdyby klient rozporządził jednak towarem, o którym mowa w punkcie V.1 (objętym zastrzeżeniem własności), to jest zobowiązany wydać wszystkie korzyści, jakie osiągnął i osiągnie w przyszłości z tego tytułu.
 6. Rozwiązanie umowy, opóźnienie w zapłacie, odstąpienie od umowy i niewypłacalność
  1. Na pisemną prośbę klienta, pozytywnie rozpatrzoną przez nas, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy, jednakże dopiero po zapłaceniu przez klienta co najmniej 10% wartości sumy zamówienia.
  2. Gdy klient spóźnia się z zapłatą lub gdy weksel lub czek nie zostanie wykupiony w terminie płatności, możemy zażądać jako zabezpieczenia zwrotu dostarczonego przez nas towaru do producenta bez odstępowania od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi klient. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru ciąży na kliencie do momentu znalezienia się towaru w magazynie producenta.
  3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w punkcie VI.2 powyżej, w przypadku opóźnienia w zapłacie albo wykupie weksla lub czeku, możemy od umowy odstąpić. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą otrzymania od nas pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie przez klienta. W przypadku odstąpienia przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie o zwrot dostarczonego towaru oraz o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania, w tym o zwrot poniesionych przez nas kosztów dostawy i odbioru towaru. Przy czym odszkodowanie należne w przypadku odstąpienia przez nas od umowy, niezależnie od wysokości poniesionych strat czy kosztów w tego tytułu, będzie nie niższe niż 10% sumy zamówienia.
  4. Gdy po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta pogorszy się w znaczący sposób, co groziłaby niezrealizowaniem płatności na naszą rzecz, gdy klient w ogóle wstrzyma swoje płatności, jak również gdy wszczęte zostanie postępowanie układowe lub upadłościowe w stosunku do jego majątku, możemy albo od umowy odstąpić, albo uzależnić kontynuację bieżącej dostawy lub dostawy planowanej w przyszłości, według naszego wyboru, od wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia zapłaty w inny wskazany przez nas sposób.
  5. W przypadkach, o których mowa w punkcie VI. 4 wszelkie inne zobowiązania klienta wobec nas winny być zapłacone natychmiast, a jakiekolwiek umowy o odroczenie płatności są bezprzedmiotowe.
  6. W przypadku gdy klient:

a) nie dotrzymuje uzgodnionego terminu odbioru produktów, prac lub usług lub

b) nie spełnia koniecznych warunków do dokonania ich odbioru lub

c) odmawia przyjęcia jakiejkowiek części dostawy –

jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz do domagania się od klienta odszkodowania za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania. Odstąpienie może dotyczyć – według naszego wyboru – albo całej umowy albo tej części umowy, w zakresie której klient nie realizuje swojego zobowiązania jak również pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części umowy.

 1. Klauzula zmienności cenowej
  1. W przypadku, gdy bylibyśmy zmuszeni do ogólnej podwyżki naszych cen na dostarczane produkty lub wykonane usługi ze względu na zmianę okoliczności, jesteśmy upoważnieni do domagania się podwyżki również za wykonane już transakcje lub do odstąpienia od umowy. Klient ze swojej strony, gdy nie zgadza się z daną podwyżką, ma prawo do odstąpienia od umowy. Niniejsza klauzula zmienności cenowej nie dotyczy zamówień zatwierdzonych w przeciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy, chyba że nasze ceny sprzedaży wzrosną w tym czasie o więcej niż 20%.
 2. Rękojmia i Gwarancja
  1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ani prawne dostarczanych towarów lub wykonanych usług.
  2. Gwarancję za dostarczone towary i wykonane usługi udziela wyłącznie ich producent według obowiązującej u niego procedury. Dokument gwarancji dostarcza producent wraz z towarem lub z chwilą wykonania usługi.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce wskazane w zamówieniu klienta, a w przypadku braku jego określenia, miejscem tym jest siedziba klienta.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby naszej spółki.
  3. Wszelka korespondencja z klientem jest wysyłana w drodze: faksu, e-mail lub pocztą na podany przez klienta w zamówieniu numer lub adres. Wszelkie zmiany w tym zakresie, tudzież czasowe zakłócenia w komunikacji wymagają dla swej ważności pisemnego poinformowania nas o ich zaistnieniu. W przeciwnym przypadku wysłana przez nas korespondencja będzie uważana za dostarczoną.
  4. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem, w zakresie w niej nieunormowanym, chyba że w umowie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej.
  5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, znajdą zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
  6. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają dla swej ważności formy pisemnej.