Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług

Aktualna wersja w formacie PDF:
OWS
Wersja 9/27/12/2021


Treść najnowszej wersji „Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług” – wersja 9/28/12/2021

spółki: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – KRS 0000942344 (dane w stopce)

(dawniej: Grupa Wolff spółka jawna z siedzibą w Krakowie – KRS 0000875953)

I. Warunki ogólne

 1. Na podstawie umów zawartych w szczególności z zagranicznymi partnerami, pośredniczymy w
  sprzedaży ich produktów bądź też odsprzedajemy uprzednio zakupione od nich produkty,
  sprzedajemy/dostarczamy produkty własne, także a także oferujemy wykonanie określonych usług
  samodzielnie bądź przy współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakres naszych świadczeń znajduje się na
  naszej stronie: www.grupa-wolff.eu.
 2. Nasze oferty dotyczące świadczeń na rzecz naszych klientów, w szczególności sprzedaży (dostawy)
  produktów i wykonania usług oparte są na warunkach określonych w niniejszym dokumencie (dalej
  nazywanych: „OWS”), o ile strony nie zawarły na piśmie innych postanowień.
 3. Niniejsze OWS stosuje się we wszystkich relacjach między nami a klientem dla uregulowania zasad
  wzajemnej współpracy, w których występujemy jako podmiot świadczeniodawca, tj. dostarczający produkt,
  usługę, dzieło itp.
 4. Wszelkie postanowienia zmieniające treść OWS będą dla nas wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną
  potwierdzone przez nas w formie pisemnej przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 5. Załączone przez nas dokumenty jak i wszelkiego rodzaju ilustracje, prospekty, rysunki, opracowania,
  informacje na temat wymiarów, mas i parametrów odnoszące się do konkretnych produktów/rozwiązań
  technologicznych są miarodajne tylko w przybliżeniu z zastrzeżeniem prawa do wprowadzenia zmian
  technicznych, chyba że określono je jednoznacznie jako wiążące. Zastrzegamy sobie do nich prawa autorskie.
 6. Treść wszelkich informacji, materiałów i dokumentów przekazywanych klientowi, w tym oferty, a
  zarazem wszelkie dane obliczeniowe, cenotwórcze oraz informacje techniczne są i pozostają naszą
  własnością i stanowią naszą tajemnicę. Oznacza to, że nie mogą być one udostępniane, przekazywane lub
  kopiowane bez naszej pisemnej zgody oraz nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu niż złożenie
  u nas zamówienia/zawarcia umowy. Wszelkie próby postąpienia wbrew w/w obostrzeniom będą prowadzić
  do wyciągnięcia stosownych konsekwencji.
 7. Ilekroć jest mowa o sprzedaży, należy przez to rozumieć także dostawę.

II. Sposoby zawarcia umowy

 1. Podstawowym sposobem zawarcia umowy jest tryb ofertowy, który polega na ustaleniu wszystkich
  istotnych postanowień umowy na podstawie:
  a) oferty składanej przez nas klientowi,
  b) zamówienia składanego nam przez klienta,
  c) potwierdzenia zamówienia składanego przez nas klientowi.
  Potwierdzeniem zamówienia może być w szczególności informacja o dacie planowanej wysyłki
  produktu/wykonaniu usługi lub inny tego typu dokument świadczący o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Innym równoważnym sposobem zawarcia umowy jest podpisanie dokumentu umowy w obecności
  upoważnionych przedstawicieli obu stron, po ustaleniu wszystkich istotnych elementów wzajemnych
  świadczeń z obu stron albo też w oparciu o przesłaną przez nas uprzednio ofertę klientowi, która wskazywać
  będzie podstawowy zakres świadczenia.
 3. Jeśli nie zostało to wprost wskazane w treści oferty, z zasady nie obejmuje ona wykonania projektu,
  prowadzenia prac budowlanych, uzyskania zgód, zezwoleń lub decyzji administracyjnych ani poniesienia
  kosztów związanych z ich wykonaniem czy uzyskaniem. Zakładamy, że przed podpisaniem umowy czy
  potwierdzeniem zamówienia zostaną uzgodnione wszelkie szczegóły dotyczące wymagań niezbędnych do
  rozpoczęcia i kontynuacji prac oraz harmonogram prac objętych zakresem niniejszej oferty. Termin realizacji
  zamówienia zostanie przez nas dochowany pod warunkiem udostępnienia nam frontu prac przez klienta oraz
  uzyskania przez niego i przekazania nam wszystkich niezbędnych dla realizacji umowy prawomocnych
  decyzji, zgód i pozwoleń administracyjnych, jak również wszelkiej dokumentacji i danych potrzebnych dla
  prawidłowego wykonania naszych zobowiązań.

III. Terminy spełnienia świadczenia

 1. Termin spełnienia świadczenia wskazany w naszej ofercie jest dla nas wiążący, chyba, że w
  potwierdzeniu zamówienia przesłanym niezwłocznie do klienta zostanie przez nas wskazany inny najbliższy
  możliwy do realizacji termin. Termin spełnienia świadczenia jest zastrzeżony na naszą korzyść.
 2. Termin do wykonania świadczenia, z uwzględnieniem punktów III.5 i III.6 poniżej, rozpocznie swój
  bieg dopiero wtedy, gdy klient ze swojej strony przekaże wymaganą dla realizacji zamówienia dokumentację
  techniczną i dane dopełni wszelkich koniecznych formalności oraz opłaci przewidziane w umowie zaliczki, a
  wykonanie tych czynności zostanie przez nas potwierdzone w drodze pisemnej lub też e-mailowej.
 3. Termin spełnienia świadczenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu
  powiadomimy klienta w drodze pisemnej lub e-mailowej o gotowości wysłania zamówionego produktu bądź
  wykonania konkretnej usługi/wykonania świadczenia.
 4. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia z naszej strony, klient ma prawo wyznaczyć nam
  stosowny termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania. Termin ten wymaga naszej akceptacji przekazanej
  klientowi w drodze pisemnej lub e-mailowej. Dopiero gdyby w dodatkowym terminie, zobowiązanie nie
  zostało przez nas spełnione, klient ma prawo odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w tym
  zakresie. Oświadczenie to wywołuje skutek z chwilą jego otrzymania przez nas.
 5. Termin spełnienia naszego świadczenia ulega przedłużeniu o czas, w którym występowała przeszkoda
  w jego spełnieniu wynikająca z siły wyższej, w tym w szczególności: działań organów władzy/urzędów,
  lokautu, lockdownu, niebezpieczeństwa wojny, aktów terroru, rozruchów, klęsk żywiołowych, zdarzeń
  prowadzących do skażenia, zniszczenia lub zatrucia chemicznego bądź radioaktywnego, awarii, utrudnień lub
  innych istotnych zakłóceń czy to w zakładzie naszego partnera/dostawcy bądź klienta, strajków w tym
  zakłóceń w produkcji, zakłóceń czy to w ruchu drogowym, na przejściach granicznych, wydania norm
  prawnych lub podatkowych wprowadzających dodatkowe warunki dla dopuszczenia produktu do obrotu,
  braków personalnych, uszczuplenia surowców lub materiałów produkcyjnych, wycofania lub wstrzymania
  produkcji produktu lub w przypadku zajścia innych nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z
  naszej winy i które utrudniły w znaczny sposób nam lub naszym kooperantom wykonanie świadczenia bądź
  też całkowicie go uniemożliwiły. Za przypadek siły wyższej uznajemy również ograniczenia, utrudnienia lub
  zakłócenia, w tym wyżej wymienione wynikające z epidemii (pandemii), w szczególności koronawirusa SARSCoV-2. O każdym przypadku działania siły wyższej zobowiązujemy się poinformować klienta niezwłocznie w
  miarę możliwości przy zachowaniu formy dokumentowej. Tego samego oczekujemy od naszego klienta.
  Będziemy dokładać starań, aby skutki działania siły wyższej ograniczyć do minimum. Gdyby przeszkoda taka
  trwała dłużej niż trzy miesiące, obie strony są uprawnione do całkowitego odstąpienia od umowy (jeżeli
  wykonywanie umowy jeszcze się nie rozpoczęło) bądź też w części niewykonanego zobowiązania, przy czym
  klient uzyskuje to prawo, dopiero po uprzednim wyznaczeniu nam dodatkowego terminu, nie krótszego niż
  1 (jeden) miesiąc. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za
  szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała w wyniku naszego
  umyślnego działania bądź jako efekt naszego rażącego niedbalstwa. Postanowienia punktu V.3 zd. 2 stosuje
  się odpowiednio.
 6. W przypadku gdy podany w ofercie czas dostawy jest określony szacunkowo, zastrzegamy wówczas,
  że termin ten może ulec wydłużeniu. Jeżeli będzie to spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, klient
  nie będzie dochodził od nas żadnych roszczeń z tytułu opóźnionej dostawy. Składając zamówienia na
  podstawie oferty z szacunkowym czasem dostawy, klient czyni to w pełni świadomie i akceptuje wspomniane
  zastrzeżenie. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić terminową realizację dostaw
  zamówionych towarów w ilościach i terminach określonych w poszczególnych zamówieniach i aby sytuacje
  opóźnienia ograniczyć do minimum. Postanowienia punktu V.3 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 7. Klientowi nie przysługuje od nas odszkodowanie lub jakiekolwiek inne roszczenia za opóźnienie w
  wykonaniu zobowiązania.

IV. Ceny i płatności

 1. Nasza „cena”, o ile nie uzgodniono inaczej, to cena oferowanych przez nas produktów lub
  wynagrodzenie za usługi, wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia (decyduje cena wskazana w
  dokumencie z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania,
  ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania umowy. Nasza cena
  skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT (w przypadku
  ratalnego sposobu zapłaty) z naszego wystawienia. Podana w ofercie cena nie zawiera podatku VAT, który
  zostanie doliczony i wskazany w fakturze w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
 2. Faktury z naszego wystawienia, będą wysławiane i przesyłane klientowi w formie elektronicznej. Efaktura, korekta e-faktury oraz duplikaty e-faktur będą zapisywane w formacie PDF i będą przesyłane przez
  nas pocztą elektroniczną (e-mail) z adresu e-faktury@grupa-wolff.eu na adres wskazany przez klienta.
  Załącznikiem do naszej oferty jest podpisane – jednostronnie przez nas – porozumienie w sprawie
  wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, z prośbą o jego uzupełnienie danymi rejestrowymi
  /ewidencyjnymi wraz z numerem NIP klienta oraz adresem e-mail klienta do przesyłania faktur, jak również
  podpisanie oraz odesłanie do nas na adres: sekretariat@g-w.eu. Raz podpisane porozumienie
  obowiązuje i nie będzie ponawiane przy kolejnych ofertach. Ilekroć w niniejszym OWS jest mowa o fakturach
  należy przez to rozumieć „e-faktury”.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, klient powinien zapłacić cenę w trzech równych ratach, pierwszą – w
  terminie 7 dni od dostarczenia klientowi potwierdzenia zamówienia, drugą – w terminie 7 dni od zgłoszenia
  gotowości do spełnienia świadczenia (w szczególności gotowości wysłania produktu lub wykonania usługi) i
  trzecią – w terminie 7 dni od daty wysłania produktu lub wykonania usługi. Każda część zapłaty będzie
  dokumentowana odrębną fakturą. W przypadku opóźnienia w płatności będziemy upoważnieni do naliczenia
  za każdy dzień opóźnienia odsetek maksymalnych, określonych ustawowo, których wysokość w dniu
  podpisania niniejszych OWS odpowiada sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5
  punktów procentowych pomnożonej przez 2.
 4. Zapłata powinna następować na nasz rachunek bankowy wskazany w fakturze, zgodny z rachunkiem znajdującym się na poniższej liście naszych aktualnych rachunków bankowych:
   w ALIOR BANKu SA:

  • a) PL 68 2490 0005 0000 4530 2198 2550 – rachunek PLN
   b) PL 45 2490 0005 0000 4600 1423 8149 – rachunek EUR
   c) PL 78 2490 0005 0000 4600 4801 9842 – rachunek GBP
   d) PL 25 2490 0005 0000 4600 5318 4591 – rachunek USD
   w SANTANDER BANKu SA:

  • a) PL 97 1090 1665 0000 0001 0460 3074 – rachunek PLN
   b) PL 15 1090 1665 0000 0001 0495 8406 – rachunek EUR.
 5. Oświadczamy, że w/w rachunki bankowe widnieją w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz.U z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.).
 6. W przypadku ofert wyrażonych w euro (EUR) lub innej obcej walucie, zastrzegamy, że akceptujemy
  jedynie płatność całej kwoty brutto w walucie, w której została wystawiona faktura (dotyczy to każdej
  faktury, w tym faktury VAT oraz faktury pro forma) i na rachunek danej waluty wskazany na fakturze, z
  dwoma wyjątkami, o których mowa w punktach IV.7 i 8 poniżej. W konsekwencji, płatność, która nastąpi w
  innej walucie lub na inny rachunek bankowy nie będzie traktowana jak zapłata. Płatność dokonana w
  nieprawidłowy sposób, zostanie zwrócona klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez nas pełnej należnej
  kwoty (wartości brutto z faktury) w odpowiedniej walucie i na odpowiedni rachunek bankowy.
 7. Pierwszy wyjątek od powyższych zasad zapłaty w walucie obcej, dotyczy faktury z naszego
  wystawienia z dopiskiem „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”, ALE JEDYNIE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
  WSKAZANEGO W NIEJ PODATKU VAT. Podatek ten należy zapłacić w kwocie PLN, przeliczonej z waluty obcej
  na PLN, w wysokości wskazanej na fakturze płatnej w MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI; w tym
  przypadku wartość podatku VAT przeliczana jest według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku
  podatkowego. Natomiast płatność kwoty należności netto z faktury (wartość netto), również w przypadku
  faktury płatnej w MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI powinna nastąpić w walucie, w której została
  wystawiona faktura i na rachunek danej waluty wskazany na fakturze, z konsekwencjami – w przypadku braku
  zastosowania się do powyższej płatności – opisanymi w punkcie IV.6 powyżej.
 8. Drugi wyjątek od powyższych zasad zapłaty w walucie obcej, dotyczy każdorazowo jednostkowego
  przypadku, w którym zgodziliśmy się wyraźnie na wystawienie faktury obejmującej sprzedaż produktów (tzw.
  faktura towarowa) opiewającej na walutę polską, mimo iż, wcześniejsza oferta, zamówienie lub umowa z
  klientem obejmowała cenę w walucie obcej. W takim przypadku wszystkie wartości na fakturze zostaną
  wykazane w walucie polskiej, po uprzednim przeliczeniu ceny netto z waluty umowy zgodnie z kursem
  sprzedaży waluty obcej obowiązującym w Alior Bank SA lub Santander Bank SA w dacie wystawienia faktury
  VAT – zgodnie z naszym wyborem.
 9. W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie którejkolwiek raty ceny oprócz należnych odsetek
  zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń związanych z powstałą dla nas z tego tytułu szkodą.
 10. Klient nie jest upoważniony, w szczególności w przypadkach wystąpienia wad produktów, ani do
  wstrzymania płatności, ani do potrącania swych wierzytelności z naszymi wynikającymi z wykonania umowy,
  chyba że zostały uznane przez nas na piśmie albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.

V. Przejście ryzyka, odpowiedzialność z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy

 1. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą
  wydania produktu przez nas lub z magazynu naszego partnera/dostawcy osobiście klientowi lub w przypadku
  dostawy produktu za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej z chwilą wydania towaru
  przedstawicielowi lub pracownikowi tej firmy. Gdyby dostawa nie została dokonana z przyczyn, które leżą
  po stronie klienta, przejście ryzyka na klienta następuje w chwili zgłoszenia przez nas gotowości wysłania
  produktu. W takim przypadku produkt gotowy do wysyłki pozostaje w magazynie producenta/dostawcy lub
  u nas, a klient ponosi koszty i ryzyko z tym związane. Termin płatności pomimo nieotrzymania przez klienta
  towaru nie ulega zmianie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody majątkowe, w tym za szkody na mieniu lub na osobie,
  które spowodowane zostały po wydaniu towaru przez nas lub z magazynu naszego partnera/dostawcy, z
  uwzględnieniem punktu V.3 poniżej.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewykonania
  zobowiązania, niewłaściwego wykonania zobowiązania, w tym także opóźnienia w jego wykonaniu,
  z wyjątkiem będących następstwem naszego zawinionego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
  Nasza odpowiedzialność każdorazowo, niezależnie od ilości zdarzeń, ograniczona jest do wartości szkody
  rzeczywistej (nie obejmuje w szczególności utraconych korzyści, ani innych strat, utraty przychodów, zysków,
  możliwości eksploatacji, przerw w pracy, kosztów kapitałowych, odszkodowań i wszelakich kar umownych,
  w tym płaconych przez klienta swoim kontrahentom) i jednocześnie nie może przekroczyć:
  a) przy umowie o charakterze ciągłym, na której wykonanie składają się pojedyncze konkretne zlecenia
  (zamówienia) – sumy naszej ceny (wynagrodzenia) netto przewidzianego za to jedno konkretne
  zlecenie/zdarzenie, którego dotyczy zdarzenia wywołujące szkodę,
  b) przy umowie o charakterze jednorazowym, do której wykonania nie potrzeba dodatkowych zleceń (zamówień), obejmującej jedno lub nawet kilka świadczeń z naszej strony – sumy naszej ceny (wynagrodzenia) netto przewidzianego w umowie.

VI. Zastrzeżenie dotyczące własności

 1. Dostarczone przez nas produkty pozostają naszą własnością do chwili uiszczenia całkowitej za nie
  zapłaty. Klient nie może rozporządzać towarami do chwili przejścia na niego ich własności.
 2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje nam
  prawo zatrzymania oraz wynikające z umowy prawo zastawu w odniesieniu do produktów będących
  przedmiotem dostawy.
 3. W przypadku gdyby klient wbrew zakazowi ustanowionemu w punkcie VI.1 powyżej rozporządził
  jednak produktem, będzie zobowiązany wydać nam wszystkie korzyści, jakie osiągnął i osiągnie w przyszłości
  z tego tytułu.

VII. Rozwiązanie umowy, opóźnienie w zapłacie/wykonaniu umowy przez klienta, odstąpienie od umowy i niewypłacalność klienta

 1. Na pisemną prośbę klienta, pozytywnie rozpatrzoną przez nas, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy,
  na warunkach wspólnie ustalonych między stronami.
 2. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą (którejkolwiek części) bądź z wykonaniem swoim
  zobowiązań umownych, możemy zażądać od klienta ustanowienia zabezpieczenia zapłaty w postaci w
  szczególności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie
  wystawionej przez zaakceptowany przez nas podmiot albo w postaci zwrotu dostarczonego produktu do
  wskazanego przez nas miejsca bez odstępowania od umowy do czasu uiszczenia przez klienta całkowitej
  zapłaty za dostarczony produkt/wykonaną usługę. Koszty czasowego zwrotu produktu do nas oraz
  ponownego przekazania produktu do miejsca docelowego ponosi klient. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub
  zniszczenia produktu ciąży na kliencie do momentu ponownego przekazania produktu do miejsca
  docelowego.
 3. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą (którejkolwiek części) bądź z wykonaniem swoim
  zobowiązań umownych (w szczególności z udostępnieniem nam frontu robót, itp.) możemy, niezależnie od
  skorzystania z uprawnienia do żądania od klienta ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, wstrzymać się
  z wykonaniem umowy bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wstrzymanie
  wykonania naszych zobowiązań:
  a) w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej –
  nastąpi do czasu przedłożenia przez klienta zaakceptowanego przez nas zabezpieczenia,
  b) w pozostałych przypadkach – nastąpi do czasu uregulowania opóźnionej zapłaty przez klienta w
  pełnej wysokości.
 4. Niezależnie od uprawnień wskazanego w punktach VII.2 i VII.3 powyżej, w przypadku opóźnienia w
  zapłacie ze strony klienta (którejkolwiek części) lub opóźnienia z wykonaniem zobowiązań umownych przez
  klienta (w szczególności z udostępnieniem nam frontu robót, itp.), możemy od umowy odstąpić w terminie
  90 dni od powstania stanu opóźnienia. Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą gdy klient otrzyma od
  nas pisemne oświadczenie w tym przedmiocie. W przypadku odstąpienia przysługuje nam w stosunku do
  klienta roszczenie o natychmiastowy zwrot dostarczonego produktu/rzeczy służących do wykonania usługi.
  Ponadto przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie pieniężne o naprawienie szkody z tytułu
  niewykonania zobowiązania, w tym o zwrot poniesionych przez nas kosztów dostawy i odbioru produktu,
  którego wysokość niezależnie od wysokości poniesionych strat czy kosztów w tego tytułu, będzie nie niższa
  niż 10% sumy naszej ceny (wynagrodzenia), przeliczonej – w przypadku umowy w obcej walucie – na walutę
  polską według kursu sprzedaży waluty obcej obowiązującego zgodnie z naszym wyborem w Alior Bank SA
  lub Santander Bank SA w dacie sporządzenia przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku gdyby po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta pogorszyła się, co groziłoby
  niezrealizowaniem płatności na naszą rzecz lub gdyby klient w ogóle wstrzymał płatności na naszą rzecz, jak
  również gdyby wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w stosunku do jego majątku albo też klient
  znalazł się w fazie zawieszenia lub likwidacji, będziemy upoważnieni od umowy odstąpić albo uzależnić
  kontynuację bieżącej dostawy/usługi lub dostawy/usługi planowanej w przyszłości, według naszego wyboru,
  od wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia zapłaty w inny wskazany przez nas sposób. Postanowienia punktów
  VII.3 zd. 2 oraz VII.4 zd. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadkach, o których mowa w punkcie VI.5 wszelkie inne zobowiązania klienta wobec nas winny
  być zapłacone natychmiast (stają się natychmiast wymagalne), a wszelkie umowy o odroczenie płatności
  (kredyty kupieckie) stają się niewiążące.
 7. W przypadku gdyby klient:
  a) nie dotrzymywał uzgodnionego terminu odbioru produktów lub usług lub
  b) nie spełniał koniecznych warunków do dokonania ich odbioru lub
  c)odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek części dostawy – będziemy upoważnieni do odstąpienia od umowy bez
  wyznaczenia klientowi dodatkowego terminu oraz do domagania się od klienta odszkodowania za szkody
  powstałe na skutek niewykonania zobowiązania z jego strony. Odstąpienie może dotyczyć – według naszego
  wyboru – albo całej umowy albo tej części umowy, w zakresie której klient nie realizuje swojego
  zobowiązania jak również pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części umowy. Postanowienia punktu
  VII.4 zd. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 8. Postanowienia niniejszego punktu VII pozostają bez wpływu na pozostałe przypadki odstąpienia od
  umowy uregulowane w pozostałych punktach OWS.

VIII. Klauzula zmienności cenowej

 • W przypadku, gdy ze względu na zmianę okoliczności bylibyśmy zmuszeni do ogólnej podwyżki naszych cen
  na dostarczane produkty lub wykonane usługi lub też gdyby taka sytuacja dotknęła naszego
  partnera/dostawcy, będziemy upoważnieni do domagania się od klienta dopłaty w granicach wprowadzonej
  przez nas podwyżki również za będące w toku umowy lub do odstąpienia od umowy, przy czym prawo
  odstąpienia może być wykonane w terminie 120 dni od wystąpienia zmiany okoliczności. Klient ze swojej
  strony, jeśli nie będzie zgadzał się z daną podwyżką, będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w
  pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części w terminie 30 dni od powiadomienia go o podwyżce. Niniejsza
  klauzula dotyczy w szczególności wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR lub innej, w której została wyceniona
  wartość zamówienia klienta o co najmniej 5%.

IX. Rękojmia i Gwarancja / Zwrot produktów

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ani prawne dostarczanych produktów lub wykonanych usług.
 2. Sami udzielamy gwarancji na dostarczone produkty/wykonane usługi albo udziela jej producent
  produktów, ale jedynie wówczas gdy najpóźniej przy zawarciu umowy jej warunki przekażemy klientowi w
  formie osobnego dokumentu gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest w przypadku
  produktów od momentu przejścia ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu, o którym mowa w
  punkcie V a w przypadku usług i innych – od wykonania usługi/umowy, chyba, że inaczej wynika z naszej
  oferty albo strony inaczej wyraźnie postanowią przy zachowaniu co najmniej formy dokumentowej. W
  ramach gwarancji odpowiadamy jedynie za wady tkwiące w przedmiocie naszego świadczenia w dacie, w
  której rozpoczął się bieg gwarancji.
 3. W relacjach między nami a klientem po dokonaniu dostawy, a które dotyczą ewentualnych uwag lub
  zastrzeżeń co do samej dostawy lub dostarczonych w jej ramach produktów, wymagamy by ich zgłoszenie
  przez klienta odbywało się każdorazowo co najmniej e-mailowo wraz z dokładnym opisem wadliwości. Na
  naszą prośbę, klient zobligowany jest do dostarczenia wadliwego elementu tymczasowo na swój koszt i
  swoje ryzyko na nasz adres lub adres naszego partnera/dostawcy. W przypadku uznania reklamacji,
  uzasadnione koszty dostarczenia wadliwego elementu zostaną klientowi zwrócone.
 4. Zwrot zakupionych produktów, poza zwrotem w ramach gwarancji, co do zasady nie jest
  dopuszczalny, z zastrzeżeniem punktu IX.5
 5. W szczególnym przypadku na pisemny lub co najmniej e-mailowy wniosek klienta, możemy wyrazić
  zgodę na zwrot produktów na poniższych warunkach, przy czym dla uznania jej ważności wymagana jest co
  najmniej forma dokumentowa:
  a) zwrot produktu możliwy jest w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury;
  b) zwrot dotyczy produktu nieużywanego, nieuszkodzonego w oryginalnym i nienaruszonych
  opakowaniu jednostkowym;
  c) zwrot zostanie dokonany poprzez zwrot do naszego magazynu w Balicach lub w inne miejsce
  uzgodnione przez strony w formie co najmniej dokumentowej, po czym zobowiązani jesteśmy do
  wystawienia i przesłania klientowi korekty faktury z tytułu zwrotu produktu;
  d) zwracany produkt będzie należycie zabezpieczony na czas transportu i ubezpieczony;
  e) zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko klienta;
  f) klient zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą manipulacyjną w wysokości 25% wartości zwracanego
  produktu (wartości wg faktury zakupu) pokrywającą koszty obsługi zwrotu.
 • Niniejsze zasady zwrotu zakupionych produktów mogą być modyfikowane za naszą wyraźną zgodą wyrażoną
  co najmniej w formie dokumentowej.

X. Postanowienia w zakresie danych osobowych, praw autorskich, referencji

 1. Oświadczamy, że jesteśmy administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w
  umowie, jako osoby reprezentujące stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych
  zadań wynikających z umowy, jak: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu.
 2. Zobowiązujemy się do przetwarzania danych zgodnie z umową, RODO oraz innymi przepisami prawa
  powszechnie obowiązującego.
 3. Będziemy przetwarzać dane osób, o których mowa w punkcie X.1, do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń
  prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
 4. Zobowiązujemy się zrealizować w imieniu drugiej strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych
  przez siebie osób, o których mowa w punkcie X.1, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej
  stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na
  podstawie art. 13 i 14 RODO, o ile klient przekaże nam swoją klauzulę informacyjną, a niezależnie od tego
  zobowiązujemy klienta do analogicznego postępowania z naszym obowiązkiem informacyjnym zawartym w
  klauzuli informacyjnej zawartej w części końcowej OWS. Strona, które spełnia obowiązek informacyjny w
  imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
 5. Zastrzegamy sobie prawo zamieszczania informacji o zawarciu umowy z klientem w materiałach
  reklamowych i marketingowych za uprzednią zgodą klienta wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem
  postanowień punktu X.6. Treść wszystkich publicznych komunikatów i informacji pozostająca w jakimkolwiek
  związku z wykonaniem umowy dla klienta musi być wcześniej uzgodniona na piśmie pomiędzy jej stronami,
  za wyjątkiem tych, o których mowa w punkcie X.6.
 6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się przez nas w przetargach (publicznych lub
  prywatnych), w których będziemy brać udział jako oferent samodzielnie lub w ramach konsorcjum albo jako
  podwykonawca oferenta, listami referencyjnymi protokołami odbiorów lub innymi dokumentami
  potwierdzającymi należyte wykonanie naszych zobowiązań dla klienta. W przypadku zobowiązania nas do
  zachowania poufności, niniejsze postanowienie jest nadrzędne wobec treści wzmiankowanego zobowiązania
  w zakresie udzielonej w niniejszym postanowieniu zgody. Klient zapewnia, że dane osobowe znajdujące się
  w w/w referencjach/protokołach odbiorowych i innych dokumentach zostaną nam przekazane za zgodą
  zainteresowanych osób, po uprzednim ich poinformowaniu o tym przez niego, zgodnie z treścią RODO oraz
  lokalnych regulacji wydanych na podstawie RODO.
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują nam do przedmiotu świadczenia, w tym do
  oprogramowania, dokumentacji wykonanej samodzielnie przez nas, a w szczególności jakichkolwiek
  projektów, planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów
  handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią naszą wyłączną własność, bądź
  są użytkowane przez nas na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony.
 8. Klient z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego uzyskuje niewyłączną licencję na korzystanie z praw, o
  których mowa w punkcie X.7, w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla
  prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem, korzystania z przedmiotu umowy do wewnętrznego,
  niekomercyjnego użytku klienta i obejmują w szczególności wykonane samodzielnie przez nas projekty.
  Korzystanie z tych praw przez klienta wyznaczone jest każdorazowo celem danej umowy i nie może
  prowadzić do naruszenia naszych uzasadnionych interesów, a ich kopiowanie lub udostępnianie
  jakimkolwiek osobom trzecim jest dozwolone na podstawie wyraźnego przepisu prawa i o ile pozostaje w
  zgodzie z celem niniejszej umowy i celem udzielenia niniejszej licencji.
 9. Licencja, o której mowa w punkcie X.9 jest przenoszalna, jakkolwiek jej przeniesienie może nastąpić
  wyłącznie wraz z tytułem prawnym do przedmiotu świadczenia i z ograniczeniami wynikającymi
  z poprzednich zapisów niniejszego punktu X.
 10. Nasze wynagrodzenie za udzielenie licencji oraz wszelkie świadczenia związane z prawami autorskimi i
  prawami własności przemysłowej jest zawarte w wartości oferty/umowy, chyba, co innego wyraźnie z nich
  wynika.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce wskazane w zamówieniu klienta, a
  w przypadku braku jego określenia, miejscem tym jest siedziba klienta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jest sąd w Krakowie.
 3. Wszelka korespondencja z klientem jest wysyłana przez nas w sposób określony powyżej albo też w
  braku określenia – w drodze: e-mailowej lub pocztowej na podany przez klienta w zamówieniu numer lub
  adres. Wszelkie zmiany w tym zakresie, tudzież czasowe zakłócenia w komunikacji wymagają dla swej
  ważności pisemnego lub e-mailowego poinformowania nas o ich zaistnieniu. W przeciwnym przypadku
  wysłana przez nas korespondencja będzie uważana za dostarczoną w trzecim dniu od jej nadania do klienta.
 4. Wszelką korespondencję do nas klient obowiązany jest kierować na adresy/numery wskazane w
  ofercie (potwierdzeniu zamówienia), umowie, a w razie ich braku na następujące adresy numery:
  a) adres do korespondencji – ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice,
  b) adres e-mail: info@g-w.eu
 5. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem, w zakresie w niej
  nieunormowanym, chyba że w umowie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej. Załączniki wskazane w OWS
  – stanowi integralną cześć OWS.
 6. Żadne ogólne warunki handlowe lub inny tego typu dokumenty stosowane przez klienta, nie będą
  obowiązywały w ramach umowy zawieranej z klientem, w której stosuje się niniejsze OWS, chyba, że
  wyrazimy na to pisemną zgodę.
 7. Jeżeli w OWS nie wskazano konkretnej formy co dotyczy wszelakich oświadczeń (w tym oferty), zgód,
  powiadomień itp., dla ich ważności wymagane jest zachowanie co najmniej formy dokumentowej.
 8. Klient nie może bez naszej pisemnej zgody przenosić praw lub obowiązków wynikających z zawartej
  z nami umowy (zakaz cesji).
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, znajdą zastosowanie przepisy prawa
  cywilnego.
 10. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają dla swej ważności umieszczenia ich treści na
  stronie internetowej www.grupa-wolff.eu.
 11. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień OWS zostały uznane za nieważne, bezskuteczne lub
  niewykonalne (dalej: wadliwe postanowienia”) OWS pozostaną ważne. W przypadku wskazanym w zdaniu
  poprzednim Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do
  zastąpienia wadliwych postanowień OWS nowymi postanowieniami najbardziej zbliżonymi znaczeniowo do
  postanowień wadliwych.
 12. Niniejsze OWS przyjęto i podpisano w dniu 28.12.2021 r., a także umieszczono na stronie
  internetowej www.grupa-wolff.eu. Będą one miały zastosowanie do wszelkich umów zawieranych
  z klientami od daty ich umieszczenia na wskazanej stronie internetowej. Do umów zawartych przed powyższą
  datą znajdą zastosowanie poprzednio obowiązujące Ogólne Warunki Umów – wersja 08/04/04/2020.

Obowiązek informacyjny GRUPA WOLFF (RODO)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane
osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f
(w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 1. w celu realizacji umowy z naszym Klientem, w tym każdego zamówienia (zlecenia) i są
  przechowywane przez okres co najmniej 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje
  i postępowanie związane z umową (ostatnim zamówieniem/ zleceniem) zostały ostatecznie
  zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich
  gwarancji i tytułu realizacji umowy lub zamówienia (zlecenia),
 2. w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe będą
  przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
  uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.
  W przypadku przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio
  od Klienta, który ich reprezentuje lub z publicznie dostępnych źródeł.

Administratorem danych osobowych jest: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Balicach (dawniej: Grupa Wolff spółka jawna – KRS 0000875953), ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942344, numer NIP: 6792253664, numer REGON: 351258092,
ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice,ul. Spacerowa 5, strona internetowa www.grupa-wolff.eu.

W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym
jest Zbigniew Wolff pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu lub pod adresem do korespondencji
Administratora danych osobowych wskazanym w akapicie powyżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby wykonania umów
dla Państwa, w tym także podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia sprzeciwu,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta,
dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Wersja w formacie PDF:

OWS v8 – obowiązywała do dnia 27.12.2021

Wersja 8/04/04/2021

OWS v7 – obowiązywała do dnia 04.01.2020

Wersja 7/29/10/2020

OWS v6 – obowiązywała do dnia 28.10.2020

Wersja 6/04/01/2016

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172