Pozwolenia zintegrowane (wniosek o pozwolenia zintegrowane)

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ich kontroli zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń). Do prawodawstwa polskiego przepisy Dyrektywy IPPC przetransponowane zostały Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), a także Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Pozwolenia zintegrowane

Celem wprowadzenia pozwoleń zintegrowanych jest optymalizacja i minimalizacja zanieczyszczeń (substancji i energii) wprowadzanych do środowiska widzianego jako całość, w związku z wybranymi rodzajami działalności, które ze względu na rodzaj i skalę mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości. Prowadzenie wskazanych w prawie instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, bez takiego pozwolenia jest zabronione.

Pozwolenie zintegrowane – podstawowe informacje

 1. Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przy czym przez instalację należy rozumieć:
  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
  • których eksploatacja może spowodować emisję, czyli wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Zanim złoży się wniosek o pozwolenie zintegrowane należy skontaktować się z organem, do którego należy złożyć wniosek i ustalić, czy dla danej instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

  Pozwolenie zintegrowane obejmuje swym zakresem całość oddziaływań na środowisko i ma ono zastępować pozwolenia sektorowe, czyli:

  • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.
  • Uzyskanie wyżej wymienionych pozwoleń nie jest wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

  Instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego to instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 2. Z obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego wyłączone są instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
 3. Zgodnie z art. 203 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednakże na wniosek prowadzącego instalacje, odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu. Na wniosek prowadzącego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; na wytwarzanie odpadów (o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo ochrony środowiska), oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
 4. Pozwolenie zintegrowane wydaje się na wniosek prowadzącego instalacje, przez którego należy rozumieć podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. O wydanie pozwolenia zintegrowanego mogą również wystąpić prowadzący oznaczone części instalacji. W takim przypadku występują oni ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. O wydanie pozwolenia może wystąpić także podmiot podejmujący realizację nowej instalacji (zgodnie z art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska).
 5. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT – best available techniques), a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik. W szczególnych przypadkach organ właściwy może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie. Dokonując takiej oceny bierze się pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172