Stopień ochrony IP – Oznaczenie IP

Definicja

Stopień ochrony IP  to miara liczbowa według EN 60529:2003, poprzedzona symbolem IP, przypisana do obudowy urządzenia elektrycznego zapewniającej:

 • ochronę osób przed dostępem lub zbliżeniem do części pod napięciem lub przed dostępem do części ruchomych (innych niż gładkie obracające się wały itp.) wewnątrz obudowy oraz,
 • ochronę urządzenia elektrycznego przed przedostawaniem się obcych ciał stałych i, jeżeli to podano w klasyfikacji,
 • ochronę urządzenia elektrycznego przed szkodliwymi skutkami wniknięcia wody lub innych cieczy.

Oznaczenie IP

Oznaczenie – Stopień IP (z ang. „International Protection Codes”, czasami „Ingress Protection Rating”)

Składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków.

 • Pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych,
 • Drugi oznacza odporność na penetrację wody np.: IP44, IP67 – „wodoodporny”,
 • Dodatkowa litera wskazuje na stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem,
 • Litera uzupełniająca.

Uwagi

 • Jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane).
 • Litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania.
 • Jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną.
 • Jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów.

Przykładowe oznaczenie

IP

Oznaczenie kodu
International Protection

6

Pierwsza cyfra charakterystyczna

5

Druga cyfra charakterystyczna

C

Dodatkowa litera

H

Litera uzupełniająca

Pierwsza cyfra charakterystyczna – stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych (ochrony od dotyku bezpośredniego) oraz ochrony przed obcymi ciałami stałymi

Pierwsza cyfra charakterystyczna Krótki opis Określenie
0 Bez ochrony
Bez ochrony
1 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych wierzchem dłoni
Próbnik dostępu, kula o średnicy
50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
Ochrona przed obcymi ciałami
stałymi o średnicy 50 mm i większej
Próbnik przedmiotowy, kula o
średnicy 50 mm, nie może wchodzić całkowicie 1)
2 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych palcem
Przegubowy palec probierczy o
średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części
niebezpiecznych
Ochrona przed obcymi ciałami
stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
Próbnik przedmiotowy, kula o
średnicy 12,5 mm, nie może wchodzić całkowicie 1)
3 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych narzędziem
Próbnik dostępu o średnicy 2,5
mm nie może wchodzić
Ochrona przed obcymi ciałami
stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
Próbnik przedmiotowy o średnicy
2,5 mm nie może wchodzić całkowicie 1)
4 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych drutem
Próbnik dostępu o średnicy 1,0
mm nie może wchodzić
Ochrona przed obcymi ciałami
stałymi o średnicy 1,0 mm i większej
Próbnik przedmiotowy o średnicy
1,0 mm nie może wchodzić całkowicie 1)
5 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych drutem
Próbnik dostępu o średnicy 1,0
mm nie może wchodzić
Ochrona przed pyłem Przedostawanie się pyłu nie jest
całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach, aby
zakłócić prawidłowe działanie aparatu lub zmniejszać bezpieczeństwo
6 Ochrona przed dostępem do części
niebezpiecznych drutem
Próbnik dostępu o średnicy 1,0
mm nie może wchodzić
Ochrona pyłoszczelna Pył nie może wnikać
Legenda:
Kolor Dane dotyczące ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych (tj. ochrony od dotyku bezpośredniego)
Kolor Dane dotyczące ochrony przed obcymi ciałami stałymi
1) Cała średnica próbnika przedmiotowego nie może przejść przez otwór w obudowie.

Druga cyfra charakterystyczna  – stopnie ochrony przed wodą

Druga cyfra charakterystyczna Krótki opis Określenie
0 Bez ochrony
1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków
2 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę, nie wywołują szkodliwych skutków
3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony, nie wywołuje szkodliwych skutków
4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków
5 Ochrona przed strugą wody Woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
6 Ochrona przed silną strugą wody Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie Obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej wody, która powodowałaby szkodliwe skutki
8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Obudowa ciągle zanurzona w wodzie w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwić wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki

Dodatkowa litera – stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych – wskazuje na stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem

Dodatkowa litera Krótki opis Określenie
A Ochrona przed dostępem wierzchem dłoni Próbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
B Ochrona przed dostępem palcem Palec probierczy przegubowy o średnicy 12 mm i długości 80 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
C Ochrona przed dostępem narzędziem Próbnik dostępu o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
D Ochrona przed dostępem drutem Próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm i długości 1 00 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych

Litera uzupełniająca

Litera Znaczenie
H Aparat wysokiego napięcia
M Badania na szkodliwe działanie wnikającej wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są w ruchu.
S Badania na szkodliwe działanie wnikającej wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są nieruchome.
W Nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych środków ochrony lub zabiegów.

Wyślij pytanie do Eksperta

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik