Ocena Ryzyka Wybuchu

Dokument ma na celu określenie zagrożeń występujących na instalacji procesowej w rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem związanych z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, par cieczy palnych, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Ponadto dokument proponuje kroki, które należy podjąć w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń procesowych i wybuchowych w tym i eliminowania zidentyfikowanych potencjalnych źródeł zapłonu. W etapie końcowym analizuje zidentyfikowane scenariusze awaryjne oraz proponuje środki techniczne, konstruktywne i organizacyjne, w celu zabezpieczenia instalacji przed skutkami wybuchu.

Ocena Ryzyka Wybuchu jest realizowana na etapie projektowania instalacji a także na etapie jej budowy/uruchomienia (powykonawcza Ocena Ryzyka).

Zakres wykonywanych prac

 • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
 • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w celu wskazania, a następnie wyeliminowania zagrożeń wynikających z błędnych założeń projektowych;
 • aktualizacja dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla instalacji procesowych i obiektów, które zostały poddane zmianom mającym istotny wpływ na bezpieczeństwo procesowe.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

Opis naszych działań

Firma ATEX, będąca częścią GRUPY WOLFF, specjalizuje się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego. Do podstawowych prac, jakie wykonujemy w tym zakresie, należy opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla zakładów przemysłowych. Nasze działania kierujemy głównie do firm z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Doświadczenie zespołu naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam wykonywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń i aparatów (odpylacze, cyklony, silosy, suszarnie itp.), fragmentów instalacji procesowych (instalacje przyjęcia surowców, ich transportu, magazynowania oraz poddawania obróbce w kolejnych węzłach procesu), jak również całych zakładów produkcyjnych.

Podstawy prawne

Wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe (pyły, proszki, gazy, pary, palne ciecze, mieszaniny hybrydowe) jest obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy i/lub wykonawcy obiektu. Zasadność posiadania Oceny Ryzyka Wybuchu wynika z Dyrektyw Europejskich Atex Users i Atex 114 oraz odpowiednich polskich rozporządzeń Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju.

Na stanowiskach pracy, w obrębie których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka wybuchu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Niniejsze rozporządzenie wskazuje: pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

 1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) mówi również o konieczności aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu: W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172