Ostatnie nasze realizacje

Ocena Ryzyka Wybuchu

Zakres wykonywanych prac

  • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
  • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w celu wskazania, a następnie wyeliminowania zagrożeń wynikających z błędnych założeń projektowych;
  • aktualizacja dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla instalacji procesowych i obiektów, które zostały poddane zmianom mającym istotny wpływ na bezpieczeństwo procesowe.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
ocena-ryzyka-wybuchu

Opis naszych działań

Firma ATEX, będąca częścią GRUPY WOLFF, specjalizuje się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego. Do podstawowych prac, jakie wykonujemy w tym zakresie, należy opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla zakładów przemysłowych. Nasze działania kierujemy głównie do firm z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Doświadczenie zespołu naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam wykonywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń i aparatów (odpylacze, cyklony, silosy, suszarnie itp.), fragmentów instalacji procesowych (instalacje przyjęcia surowców, ich transportu, magazynowania oraz poddawania obróbce w kolejnych węzłach procesu), jak również całych zakładów produkcyjnych.

Podstawy prawne

Na stanowiskach pracy, w obrębie których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka wybuchu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Niniejsze rozporządzenie wskazuje: pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

  1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) mówi również o konieczności aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu: W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik