Ocena Ryzyka Wybuchu

Dokument ma na celu określenie zagrożeń występujących na instalacji procesowej w rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem związanych z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, par cieczy palnych, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Ponadto dokument proponuje kroki, które należy podjąć w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń procesowych i wybuchowych w tym i eliminowania zidentyfikowanych potencjalnych źródeł zapłonu. W etapie końcowym analizuje zidentyfikowane scenariusze awaryjne oraz proponuje środki techniczne, konstruktywne i organizacyjne, w celu zabezpieczenia instalacji przed skutkami wybuchu.

Ocena Ryzyka Wybuchu jest realizowana na etapie projektowania instalacji a także na etapie jej budowy/uruchomienia (powykonawcza Ocena Ryzyka).

Zakres wykonywanych prac

 • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
 • opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych oraz obiektów, w celu wskazania, a następnie wyeliminowania zagrożeń wynikających z błędnych założeń projektowych;
 • aktualizacja dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla instalacji procesowych i obiektów, które zostały poddane zmianom mającym istotny wpływ na bezpieczeństwo procesowe.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

Opis naszych działań

Firma ATEX, będąca częścią GRUPY WOLFF, specjalizuje się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego. Do podstawowych prac, jakie wykonujemy w tym zakresie, należy opracowanie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu dla zakładów przemysłowych. Nasze działania kierujemy głównie do firm z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Doświadczenie zespołu naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam wykonywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń i aparatów (odpylacze, cyklony, silosy, suszarnie itp.), fragmentów instalacji procesowych (instalacje przyjęcia surowców, ich transportu, magazynowania oraz poddawania obróbce w kolejnych węzłach procesu), jak również całych zakładów produkcyjnych.

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

Pobierz darmowy PDF

Co zyskasz dodatkowo:

 • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
 • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
 • informacje o darmowych szkoleniach online
 • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

Podstawy prawne

Wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe (pyły, proszki, gazy, pary, palne ciecze, mieszaniny hybrydowe) jest obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy i/lub wykonawcy obiektu. Zasadność posiadania Oceny Ryzyka Wybuchu wynika z Dyrektyw Europejskich Atex Users i Atex 114 oraz odpowiednich polskich rozporządzeń Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju.

Na stanowiskach pracy, w obrębie których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka wybuchu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Niniejsze rozporządzenie wskazuje: pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

 1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) mówi również o konieczności aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu: W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172
NOWE
DARMOWE MATERIAŁY
Tylko praktyczne spojrzenie; zero "suchej" teorii:
 • przypominamy o tym, o czym wielu zapomina
 • na rzeczywistych przykładach omawiamy błędy, ale i to, jak na co dzień postępować prawidłowo zgodnie z Dyrektywą ATEX
 • dokument współtworzony z czytelnikami
Wykorzystaj dane i argumenty do swojej prezentacji:
 • poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach
 • jak do bezpieczeństwa wybuchowego podchodzą inne firmy?
 • jak analizować koszty i korzyści projektu zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego?