Zaufali nam

UNILEVER

Ocena ryzyka wybuchu Instalacji przyjęcia, magazynowania i odbioru skrobi i żelatyny do instalacji produkcyjnych.

FERRERO

Wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu projektowanej instalacji przygotowania ciasta i obróbki wafli.

Lorenz Bahlsen

W ramach aktualizacji DZPW wykonano analizę i ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem dla nowej linii produkcyjnej chipsów oraz dla instalacji doprowadzającej gaz ziemny do nowo-zabudowanego kotła gazowego.

Storaenso

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla instalacji beztlenowego oczyszczania ścieków.

LG

Audyt maszyny do pianowania Cannon w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji pod kątem możliwości jej stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

BUNGE

Audyt Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w obszarze odpylania instalacji załadunku śruty rzepakowej w dziedzinie zagrożenia wybuchem.

Henkel

Opracowanie Oceny Ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery Wybuchowej(ORW) oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) w zakładzie Henkel S.A.

HEIDELBERG

Zaproponowanie wstępnej koncepcji w celu zabezpieczenia układów młynowych w cementowni Górażdże przed zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego.

SAINT-GOBAIN

Audyt komory polimeryzacyjnej wełny mineralnej i żywic wraz z układem zasilania i opróżniania, pod kątem bezpieczeństwa produkcji i zagrożenia wybuchem.

CEMEX

Audyt młynowni węgla, w szczególności filtra instalacji odpylania wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pod kątem zagrożenia wybuchem oraz możliwości zabezpieczenia przed skutkami wybuchu.

AkzoNobel

Opracowaliśmy Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem dla całego zakładu Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., zajmującego się produkcją farb syntetycznych oraz farb na bazie wody.

PGE

Audyt zgodności dokumentacji i zainstalowanych urządzeń oraz osprzętu elektrycznego w obszarze nawęglania i podawania biomasy do kotłów w Elektrowni Dolna Odra S.A.

Auchan

Nasza firma opracowała Ocenę Ryzyka Wybuchu dla projektowanej, na potrzeby hipermarketu Auchan, instalacji przyjęcia i transportu pneumatycznego mąki.

Volvo

Firma ATEX wykonała Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla hali koparko-ładowarek zakładu VOLVO Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Pentair

Firma ATEX przeprowadziła specjalistyczne szkolenie Atex dla pracowników PENTAIR POLAND SP. Z O.O.

Orlen Eko

Wykonaliśmy prace weryfikacyjne kompletności dokumentacji technicznej oraz poprawności doboru urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, zainstalowanych w obszarze instalacji przetwarzania odpadów.

Nestle

Wykonaliśmy aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla NESTLE KALISZ – wykonanego przez naszą firmę w 2011 roku.

Lafarge

Firma ATEX opracowała dokument Oceny Ryzyka Wybuchu dla instalacji doprowadzającej gaz wzorcowy – wodór do analizatora TOC dla Lafarge Cement Kujawy.

MAN

Wykonaliśmy Aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem opracowanego dla Zakładu Man Truks Sp. z o.o. w 2011 roku.

ICHPW

Wykonaliśmy dokument Oceny Ryzyka Wybuchu dla instalacji zgazowania biomasy dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Hempel

Firma Atex wykonała Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla urządzenia do mycia ciśnieniowego (myjki ciśnieniowej) w Hempel Paints Sp. z o.o.

Glaxo Smith Kline

Wykonaliśmy dokument Oceny Ryzyka Wybuchu dla suszarni fluidalnych, drażownicy oraz instalacji odpylania dla Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

ArcelorMittal

ATEX wykonał opinie techniczną (na zlecenie ZD-Projekt dla potrzeb Arcelor Mittal w Nowej Hucie) w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa wybuchowego wielkiego pieca WP-5 w Arcelor Mittal S.A. w Krakowie.

CEZ

Firma Atex wykonała aktualizację DZPW dla instalacji wodorowej oraz DZPW dla wydziału Nawęglania – transport węgla, transport zrębków biomasy dodawanej do węgla, mielenie biomasy, magazynowanie oraz transport pneumatyczny do spalania w czterech kotłach.