Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu (OWZ) oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO

Ogólne warunki zamówienia – wersja 5/28/12/2021 (dokument w formie pliku pdf)

Ogólne Warunki Zakupu – wersja skrócona („OWZ”) obowiązujące w spółce: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS 0000942344 (dawniej: Grupa Wolff spółka jawna, KRS 0000875953.) będące integralną częścią każdego zamówienia składanego przez Zamawiającego o treści:

 1. Zamawiający – Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 2. Zamówienie – oświadczenie Zamawiającego, w którym Zamawiający zleca Dostawcy Dostawę lub Usługi lub Roboty Budowlane
 3. Dostawa – nabywanie przez Zamawiającego rzeczy, praw lub innych dóbr w szczególności w ramach umowy sprzedaży lub dostawy
 4. Roboty budowlane – wykonywanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy.
 5. Usługi– świadczenie, inne niż będące przedmiotem Dostawy lub Robót Budowlanych
 6. Ilekroć jest mowa dalej o Dostawie należy przez to rozumieć nie tylko Dostawę, ale też Usługi i Roboty Budowlane, chyba, że inaczej wskazano w OWZ.
 7. Inwestor – podmiot, dla którego Zamawiający realizuje Dostawę.
 8. Dostawca – podmiot wykonujący Dostawy, Roboty Budowalne lub Usługi na rzecz Zamawiającego.
 9. W ramach Dostawy Dostawca dostarcza komplet niezbędnej dokumentacji, w tym stosowne certyfikaty, atesty, instrukcje, dokument gwarancji, itp.
 10. Strony – Zamawiający i Dostawca.
 11. Dostawa częściowa nie jest możliwa, chyba, że za uprzednią zgodą Zamawiającego.
 12. Dostawa przed terminem jest dopuszczalna, za uprzednią zgodą Zamawiającego.
 13. Termin realizacji Dostawy podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego. Na każdym etapie realizacji Dostawy, Dostawca jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania zamawiającego w formie pisemnej lub w drodze e-mailowej o możliwości lub wystąpieniu opóźnienia w realizacji Dostawy ze wskazaniem zakładanego czasu opóźnienia, przy czym gdy czas opóźnienia wynosić ma co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić od Dostawy w całości lub co do niezrealizowanej części, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego; Zamawiający może niezależnie od powyższego także dochodzić od Dostawcy odszkodowania z tytułu niezrealizowania Dostawy w terminie oraz potrącić z uiszczonych Dostawcy dotychczas kwot na poczet realizacji Dostawy kwoty nałożonych na niego kar, odszkodowań, opłat itp. przez Inwestora w związku z niezrealizowaniem Dostawy w terminie.
 14. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy, a koszty opakowania są uwzględnione w cenie Dostawy.
 15. Cena Dostawy jest sztywna i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z Dostawą.
 16. Faktura może być wystawiona najwcześniej po zrealizowaniu kompletnej Dostawy (w rozumieniu pkt 8 powyżej), dodatkowo w przypadku Usług i Robót Budowlanych – po podpisaniu protokołu odbioru dotyczącego Usług lub Robót Budowlanych bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego i Inwestora (podmiotu, dla którego Zamawiający realizuje Dostawę, Usługi lub Roboty Budowlane).
 17. Termin płatności wynosi 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na adres określony w punkcie 16 poniżej, przy czym termin faktycznej zapłaty może ulec przedłużeniu do czasu otrzymania zapłaty od Inwestora, dla którego Zamawiający realizuje Dostawę, Usługi lub Roboty Budowlane + 7 dni. Zapłata w terminie 60 dni lub wydłużonym terminie, zgodnie z postanowieniami poprzedniego zdania, nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powoduje obowiązku zapłaty jakichkolwiek odsetek.
 18. Dane do faktury: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice.
 19. Dane (adres) dostawy i wysyłki faktury: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice, chyba, że Zamawiający inaczej wskazał w Zamówieniu.
 20. Ta sama faktura może dotyczyć tylko jednego zamówienia.
 21. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania płatności faktury za Dostawę do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę zgłoszonej przez Zamawiającego po Dostawie.
 22. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, ani przyszłych na podstawie Zamówienia. Zakaz ten dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki.
 23. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania (zrezygnowania z) Zamówienia
  bez podawania przyczyny w całości lub części:

  • a) w terminie do 7 dni od jego złożenia Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu,
  • b) w terminie późniejszym – za zwrotem Dostawcy uzasadnionych i zarazem faktycznie poniesionych przez Dostawcę do czasu zrezygnowania z Zamówienia kosztów Dostawy.
 24. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od daty wystawienia faktury przez Dostawcę zgodnie z punktem 16 powyżej.
 25. Treść Zamówienia oraz wszelka korespondencja kierowana do Dostawcy przed jak i po złożeniu Zamówienia są objęte tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bezterminowo i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, a Dostawca jest zobligowany zachować niezbędne środki bezpieczeństwa w stosunku do nich, nie gorsze niż stosuje do w celu zabezpieczenia własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 26. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 27. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron mogące wywołać skutki co do zakresu ich obowiązków umownych
  w zakresie danej Dostawy, prowadzące do zmiany lub wygaszenia (odstąpienia od) danej Dostawy, winny być przesyłane pocztą poleconą lub drogą e-mailową pod warunkiem, że będą one przesyłane jako skany dokumentów podpisanych uprzednio przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron w zakresie danej Dostawy i dołączone do korespondencji e-mailowej jako pliki pdf.
 28. Zamówienie / umowa zawierana przez Dostawcę z Zamawiającym podlega przepisom prawa polskiego.
 29. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia lub umowy zawartej przez Dostawcę z Zamawiającym, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej w rozsądnym terminie będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
 30. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)(dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w umowie, jako osoby reprezentujące stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, jak: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w klauzuli informacyjnej zawartej w części końcowej OWZ.
 31. Niniejsza wersja OWZ zastępuje dotychczasową wersję OWZ – wersję 4/04/04/2020 z dniem 28.12.2021 r.

Obowiązek informacyjny (RODO)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane
osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f
(w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 1. w celu realizacji umowy z naszym Klientem, w tym każdego zamówienia (zlecenia) i są
  przechowywane przez okres co najmniej 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje
  i postępowanie związane z umową (ostatnim zamówieniem/ zleceniem) zostały ostatecznie
  zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich
  gwarancji i tytułu realizacji umowy lub zamówienia (zlecenia),
 2. w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe będą
  przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
  uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.
  W przypadku przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio
  od Klienta, który ich reprezentuje lub z publicznie dostępnych źródeł.

Administratorem danych osobowych jest: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Balicach (dawniej: Grupa Wolff spółka jawna – KRS 0000875953), ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942344, numer NIP: 6792253664, numer REGON: 351258092,
ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice,
ul. Spacerowa 5, strona internetowa www.grupa-wolff.eu.

W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym
jest Zbigniew Wolff pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu lub pod adresem do korespondencji
Administratora danych osobowych wskazanym w akapicie powyżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby wykonania umów
dla Państwa, w tym także podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia sprzeciwu,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta,
dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Wersja w formacie PDF:

OWZ v4 – obowiązująca do dnia 27.12.2021

Wersja 4/04/04/2020

OWZ v3 – obowiązująca do dnia 03.01.2021

Wersja 3/03/04/2020

OWZ v2 – obowiązywała do dnia 02.04.2020

Wersja 2/31/01/2020

OWZ v1 – obowiązywała do dnia 30.01.2020

Wersja 1/11/02/2019

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172