Ostatnie nasze realizacje

Strefy Zagrożenia Wybuchem

Zakres wykonywanych prac

  • klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności palnych pyłów, gazów, par cieczy oraz mieszanin hybrydowych;
  • klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym, w celu eliminacji błędnych założeń oraz doboru urządzeń i osprzętu we właściwym wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • weryfikacja wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, z uwagi na zmiany wprowadzone w obrębie przedmiotowej instalacji procesowej, mające istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego;
  • analiza stanu obecnego oraz opracowanie koncepcji zmiany rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenia ich zasięgu (wzrost bezpieczeństwa; ograniczenie kosztów zakupu urządzeń).
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
Strefy zagrożenia wybuchem

Opis naszych działań

Zespół naszych inżynierów wykonuje kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów przemysłowych do wymogów tzw. dyrektywy ATEX (przeniesionej na grunt polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej).

Do głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem. Jest to jedno z kluczowych, a zarazem najważniejszych działań jakie należy podjąć w celu zapewnienia właściwego, wymaganego prawnie poziomu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach przemysłowych. Niniejsze opracowanie może być realizowane jako niezależny dokument, jako część dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Pozwala nam to na realizowanie prac w dogodnych dla inwestora etapach (np. w zależności od postępu prac na obiekcie).

Wyżej opisane prace realizujemy zarówno dla istniejących, jak również nowo-budowanych instalacji procesowych. W przypadku instalacji nowo-budowanej, szczegółowej analizie poddawane są projekty oraz dokumentacja instalacji. Podjęcie działań na tak wczesnym stadium budowy nowej instalacji produkcyjnej lub zakładu przemysłowego pozwala wyeliminować wiele błędów oraz nieprawidłowych założeń. Kolejną zaletą jest możliwość prawidłowego doboru urządzeń oraz osprzętu pod kątem pracy w odpowiedniej strefie zagrożenia wybuchem (właściwy certyfikat ATEX).

Podstawy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej […] pracodawca dzieli przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako: strefa 0, strefa 1, strefa 2, strefa 20, strefa 21, strefa 22.

Ten sam dokument nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik