Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt

Dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt specjaliści spółki ATEX, będącej częścią GRUPY WOLFF, opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano instalacje produkcyjne odżywek sypkich i kaszek dla niemowląt (m.in. układy rozładunku surowców sypkich, zbiorniki magazynowe, układy ważące, przesiewacze) oraz zakładową kotłownię węglową, sieć dystrybucji gazu ziemnego, stanowiska ładowania akumulatorów oraz stanowiska magazynowania butli z gazem propan-butan.

Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem zostały wykonane dla normalnych, niezakłóconych stanów pracy analizowanych obszarów/instalacji. Specjaliści zapoznali się ze stosowanymi w zakładzie technologiami produkcji, co pozwoliło im na identyfikację oraz ocenę zagrożeń, jakie stwarzają urządzenia, procesy technologiczne, a także stosowane substancje.

Określono strefy zagrożenia wybuchem, które wynikają z obecności palnych pyłów pochodzących od stosowanych w zakładzie surowców, pyłów węgla kamiennego oraz gazów, które w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Ponadto oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Wykazano ryzyko wybuchu wraz z przeanalizowaniem scenariuszy awaryjnych i określeniem możliwych skutków. Celem poprawy poziomu bezpieczeństwa analizowanego obszaru zakładu, zalecono wykonanie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych.

DZPW wykonano w ramach dostosowania obszarów zakładu do wymogów prawa polskiego oraz unijnego.

ZAKRES PRAC: opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla producenta żywności dla niemowląt

LOKALIZACJA: Polska, woj. opolskie