Ocena Ryzyka Wybuchu dla instalacji transportu pyłu jęczmiennego do współspalania w kotle

Ocena ryzyka wybuchu dla instalacji transportu pyłu jęczmiennego do współspalania w kotle

Eksperci należącej do GRUPY WOLFF spółki ATEX wykonali dla jednego z bydgoskich instytutów Ocenę Ryzyka Wybuchu dla koncepcji instalacji przyjęcia i podawania pyłu jęczmiennego do współspalania w kotle rusztowym OR-16. Pył jęczmienny, będący odpadem powstałym przy produkcji słodu jęczmiennego, może być stosowany jako paliwo typu biomasa agro.

Mieszaniny palnych pyłów biomasy z powietrzem tworzą tzw. atmosfery wybuchowe. Przeprowadzona Ocena Ryzyka Wybuchu pozwoliła zweryfikować, czy założenia koncepcyjne dla przedmiotowej instalacji spełniają wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. W opracowaniu oszacowane zostało prawdopodobieństwo wystąpienia oraz trwałość atmosfer wybuchowych, a także możliwość uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto w ramach dokumentu wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem.

Działania tego typu na tak wczesnym etapie inwestycji pozwalają właściwie oszacować dalsze jej koszty oraz opracować, poprawny pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego projekt instalacji.

ZAKRES PRAC: opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem dla koncepcji instalacji przyjęcia i podawania biomasy typu agro do kotła
LOKALIZACJA: Polska, woj. kujawsko-pomorskie