Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Zakres wykonywanych prac

 • opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom,
 • opracowanie i wdrożenie raportu bezpieczeństwa.
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Dyrektywa PE i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń związanych z poważnymi awariami (substancje niebezpieczne, dyrektywa Seveso III) reguluje kwestie zapobiegania awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

W Polsce system zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (dotyczy zakładów Zwiększonego i Dużego Ryzyka) regulują rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • art. 250 Prawa Ochrony Środowiska ( Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16).

Do podstawowych obowiązków zakładów w tym zakresie, między innymi, należy:

(a) dla zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku:
 • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi PSP (zgłoszenia wymaga każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, technologii lub profilu produkcji) – na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany,
 • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom i przedłożenie go, przed uruchomieniem zakładu, do akceptacji właściwemu organowi PSP. Uruchomienie zakładu może nastąpić, jeżeli właściwy organ PSP nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
(b) dla zakładów o dużym ryzyku:
 • opracowanie i wdrożenie sytemu bezpieczeństwa stanowiącego element organizacji i zarządzania zakładem oraz opracowanie raportu bezpieczeństwa,
 • przedłożenie raportu bezpieczeństwa KW PSP i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ); rozpoczęcie pracy zakładu może nastąpić po jego zatwierdzeniu, w drodze decyzji przez KW PSP i po uzyskaniu opinii WIOŚ,
 • natychmiastowe zawiadomienie właściwego organu PSP o wystąpieniu awarii przemysłowej i przekazaniu niezbędnych informacji.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172