Ostatnie nasze realizacje

Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Zakres wykonywanych prac

  • opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom,
  • opracowanie i wdrożenie raportu bezpieczeństwa.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
Zapobieganie Poważnym Awariom (Seveso III)

Dyrektywa PE i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń związanych z poważnymi awariami (substancje niebezpieczne, dyrektywa Seveso III) reguluje kwestie zapobiegania awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

W Polsce system zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (dotyczy zakładów Zwiększonego i Dużego Ryzyka) regulują rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • art. 250 Prawa Ochrony Środowiska ( Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16).

Do podstawowych obowiązków zakładów w tym zakresie, między innymi, należy:

(a) dla zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku:
  • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi PSP (zgłoszenia wymaga każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, technologii lub profilu produkcji) – na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany,
  • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom i przedłożenie go, przed uruchomieniem zakładu, do akceptacji właściwemu organowi PSP. Uruchomienie zakładu może nastąpić, jeżeli właściwy organ PSP nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
(b) dla zakładów o dużym ryzyku:
  • opracowanie i wdrożenie sytemu bezpieczeństwa stanowiącego element organizacji i zarządzania zakładem oraz opracowanie raportu bezpieczeństwa,
  • przedłożenie raportu bezpieczeństwa KW PSP i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ); rozpoczęcie pracy zakładu może nastąpić po jego zatwierdzeniu, w drodze decyzji przez KW PSP i po uzyskaniu opinii WIOŚ,
  • natychmiastowe zawiadomienie właściwego organu PSP o wystąpieniu awarii przemysłowej i przekazaniu niezbędnych informacji.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik